Szkolenia Akademia Bezpieczeństwa

wstecz

 

Relacja z VI edycji Konferencji „ATEX-ENERGO Bezpieczeństwo i technologie w energetyce oraz zagrożenia wybuchami pyłów"
 

VI konferencja ATEX ENERGO tradycyjnie odbyła się w Sopocie, który w tym roku przywitał licznych gości konferencji pięknym słońcem. Tegoroczna edycja uzupełniona w tytule o sekwencję „Praktycy dla praktyków” znalazła odzwierciedlenie zarówno w programie jak i w zestawieniu zaproszonych prelegentów.

 

Już otwierający wykład Dr inż. Michała Górnego z KDB GIG poświęcony nowej dyrektywie ATEX  oraz relacji ze schematem certyfikacyjnym IECEx wskazywał na praktyczne zastosowania omawianych tematów.

 

Niezwykle praktycznie podeszła do wykładu p. Agnieszka Gajek prezentując aktualny stan prac nad wdrożeniem do polskiego prawa nowej dyrektywy SEVESO III. Uzupełnieniem tych dwu wystąpień była przeglądowa prezentacja przedstawiona przez redaktora naczelnego Magazynu Ex, Ireneusza Rogalę, w której omówił bieżące i przyszłe zadania z zakresu bezpieczeństwa jakie rysują się przed energetyką.

 

Kolejne bloki tematyczne ujmowały problematykę technologiczną, zagadnienia prawne normy i rozwiązania stosowane w praktyce eksploatacyjnej. Całościowo ujęto w kilku wystąpieniach problematykę zagrożenia od uwolnień ze zbiorników mediów palnych. Cenne wystąpienie Dyrektora WIOŚ z Łodzi, p. Krzysztofa Wójcika … pokazało jak realnie prowadzić współpracę z WIOŚ’em.

 

Ze znacznym zainteresowaniem spotkały się wystąpienia przedstawicieli zakładów przemysłowych, elektrowni i innych branż. Pan Krzysztof Chojnacki z ZE Dolna Odra zaprezentował całościowe podejście do redukcji ryzyka na przykładzie ograniczania ryzyk w układzie młyn – zasobnik młynowy zrealizowane w PGE. Aspekty bezpieczeństwa przeciwpożarowego, praktyczne sprawdzone rozwiązania oraz napotykane problemy w zapewnieniu bezpieczeństwa przedstawił w niezwykle rzeczowym wystąpieniu p. Stanisław Nowak z GDF SUEZ z Połańca.

Z bardzo dużym zainteresowaniem spotkały się szczegóły prezentowanych rozwiązań technicznych i projektowo-koncepcyjnych prezentowane przez poszczególnych specjalistów GT ASE, zarówno z ASE jak i Biura projektowego BIPRORAF. I należy tu szczególnie podkreślić praktyczne aspekty prezentowanych wdrożeń i rozwiązań co zresztą od razu można było zobaczyć na Sali prezentacji technicznych, gdzie na stanowiskach prezentowano szczegóły.

 

Niejako podsumowaniem dla całego dnia były praktyczne aspekty związane z ubezpieczaniem obiektów przemysłowych przedstawione w wystąpieniu p. Rafała Żuchowskiego z PZU.

 

Niezwykle miła uroczystość wręczenia Dyplomów i Jantarów Energetyki to okazja do pokazania osób w jakiś sposób szczególnie wyróżniających się w realizacji zadań bezpieczeństwa  w Polskiej Energetyce. W tym roku nominowano  i przyznano cztery tytuły Jantar Energetyki  oraz dwa Dyplomy Uznania. Wśród wyróżnionych znaleźli się : p. Jan Kurpanik z FPM S.A., p. Sylwester Żyła, p. Adam Urbanek oraz p. Paweł Noga z Elektrowni Rybnik z grupy EDF,  p. Janusz Zdeb,  z Grupy TAURON Wytwarzanie, a także p. Roman Rozenbajger z EDF Polska. Dyplomy na wieczornej gali wręczyli przedstawiciele kapituły czyli prezes zarządu ASE p. Dariusz Jachowicz oraz redaktor naczelny Magazynu Ex Ireneusz Rogala.

 

Drugi dzień obrad był jeszcze bardziej nastawiony na praktyczne rozwiązania, przy czym istotną rolę przypisano tu wiedzy i analizom obiektowym. Poczynając od zagadnień bezpieczeństwa przeciwwybuchowego i Dyrektywy ATEX USER, przedstawionej przez p. J. Bladowską , przez kompleksowy system detekcji gazów zaprezentowany przez p. Krzysztofa Poniatowskiego z Grupy Żywiec po Total Safety Comander jako system wspierający procesy zarządzania bezpieczeństwem zaprezentowany przez p. Annę Marasek z Łodzi.

 

Z ciekawą i sprawdzoną propozycją użyteczności outsourcowania usług w energetyce wystąpił p. T. Tłustochowicz z CLIMBEXu.

 

Ostatni blok można nazwać analityczno wdrożeniowym, gdzie z jednej strony zaprezentowano system analiz bezpieczeństwa ASE i ich realizacji przez Grupę, aby w tradycyjnie kończącym Konferencję wystąpieniu zaprezentować system szkoleń, budowania kompetencji i rozwoju właściwej Kultury Bezpieczeństwa w przedsiębiorstwach.

 

Zarówno atmosfera spotkań na Sali wykładowej, rozmowy kuluarowe jak i wiele dyskusji szczegółowych pokazały po raz kolejny jak bardzo warto spotykać się w szerokim gronie przedstawicieli przemysłu, aby zaprezentować i omówić bieżące zagadnienia i problemy. Wysoka ocena merytoryczna Konferencji to najlepsza zachęta do odwiedzenia nas za rok, zapraszamy już dziś na siódmą edycję ATEX ENERGO.

  

Ireneusz Rogala
Red. Naczelny Magazynu EX

 


 

Relacja z V edycji Konferencji „ATEX-ENERGO – Bezpieczeństwo i technologie w Energetyce” 


W sposób ogólny można podsumować ją udowodnionym stwierdzeniem, że inwestycje w wiedzę o bezpieczeństwie zwracają się najszybciej i najpewniej. Pierwszy raz patronat nad edycją Konferencji objął Minister Gospodarki, istotnego zaś wsparcia udzielił nam również Główny Inspektor Pracy.

 

Program tematyczny Konferencji, zaproszeni wykładowcy, a przede wszystkim dobra reprezentacja kadry menedżersko-inżynierskiej polskich elektrowni i elektrociepłowni spowodowały, iż był to bardzo owocnie spędzony czas. Bonusem nie do przecenienia w warunkach sopockich okazała się wspaniała pogoda.

 

W tym roku przyjęliśmy formułę poszerzenia tematyki Konferencji, skierowania jej do kadry inżynierskiej i zarządzającej z wybranymi odniesieniami do szczegółowych rozwiązań sprzętowych.

 

Ważnym akcentem, od którego rozpoczęła się część wykładowa, było wystąpienie dr Agnieszki Gajek z CIOP, która przybliżyła aktualny stan wdrażania dyrektywy SEVESO III, obecnie prowadzone prace i perspektywy zmian, jakie czekają polski przemysł, a mogą dotyczyć w istotnej mierze również sektora energetyki.

 

Niezmiennie od kilku lat na konferencji ATEX Energo mamy możliwość wysłuchania przekrojowego wykładu nadinspektora Jacka Czecha z PIP. Podsumował on wyniki kontroli PIP w polskiej energetyce z ostatnich 4 lat.  Rozwinięciem tego wykładu było wystąpienie Ewy Garstki z Departamentu Bezpieczeństwa Gospodarczego MG nt. nowego rozporządzenia MG w sprawie BHP przy urządzeniach energetycznych.

 

O podejściu systemowym do bezpieczeństwa i zarządzania bezpieczeństwem w energetyce oraz  realizacji w praktyce mówiliśmy w tym roku wyjątkowo wiele, naświetlając to zagadnienie z różnych punktów widzenia. Mój wykład był niejako wprowadzeniem do tematu, następnie Dariusz Gołębiewski z PZU pokazał w praktyce podejście od strony ubezpieczycieli. Istotnym zobrazowaniem tych zagadnień były dwa wystąpienia przedstawicieli energetyki. O całości wdrożeń i drodze, jaką zrealizowała elektrownia Dolna Odra od 2010 roku w zakresie bezpieczeństwa przeciwwybuchowego w szczegółowy i obrazowy sposób mówił Krzysztof Chojnacki z PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra. Pokazał zarówno kroki milowe realizacji zadań, podejście strategiczne i dbałość o kompleksowe rozwiązywanie zagadnień, jak i ciekawe szczegóły wdrożeń.

 

Jeszcze szerszą wizję współdziałania i wdrażania zadań z zakresu zarządzania bezpieczeństwem przedstawił w dość skondensowanej formie Wojciech Kmiecik z EDF Polska z Krakowa. Omówił podejście systemowe EDF do zagadnień bezpieczeństwa i związanych z tym zadań oraz korzyści wynikające z długofalowej współpracy w oparciu o stałą umowę pomiędzy EDF i ASE w zakresie konsultingu bezpieczeństwa przeciwwybuchowego.

 

Ważne wyzwania, jakie stają obecnie przed polską energetyką w zakresie zmian w obszarze gospodarki olejowej, przedstawił szef Działu Analiz i Konsultingu ASE Rafał Frączek. Niezależnie od aspektów technicznych, koncepcji i projektowania drugiego dnia zostały omówione pewne aspekty finansowania wdrożeń instalacji pomiarowych dla gospodarki olejowej.

 

Podsumowaniem pierwszego dnia Konferencji stał się panel dyskusyjny kilku spośród zaproszonych gości, w którym, obok wymienionych wcześniej E. Garstki, A. Gajek, W. Kmiecika i D. Gołębiewskiego  udział wzięli również prezes zarządu ASE Dariusz Jachowicz, dyrektor oddziału PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra Wojciech Dobrak i jako moderator piszący te słowa redaktor naczelny „Magazynu Ex”. W  trakcie swobodnych wypowiedzi wskazano szczególnie istotną rolę bezpieczeństwa i zarządzania bezpieczeństwem dla efektywności ekonomicznej biznesu. Wskazywano również potrzebę ujęcia długofalowego, a także roli komunikacji w zakresie zagadnień bezpieczeństwa w poszczególnych strukturach decyzyjnych.

 

Niezwykle miłym i dość uroczystym akcentem jubileuszowej edycji konferencji ATEX ENERGO było   przyznanie po raz pierwszy nagród redakcji „Magazynu Ex” dla osób w szczególny sposób zasłużonych we wdrażaniu bezpieczeństwa w energetyce polskiej. Nagrody nazwane Jantarami Energetyki  otrzymali w tej wyjątkowej, pierwszej edycji nadinspektor Jacek Czech z PIP, Wojciech Kmiecik z EDF Polska i Paweł Warda z PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra. Przyznano również dyplom uznania związany z wdrożeniami środków technicznych bezpieczeństwa Zbigniewowi Kisielowi z Elektrociepłowni Wybrzeże z grupy EDF.

 

Te nagrody mają stanowić dowód uznania za wkładanie szczególnego wysiłku na rzecz bezpieczeństwa, za pasję i wytrwałość w działaniu oraz pokazywać, jak efektywnie można osiągnąć naprawdę ambitne cele zarządzania bezpieczeństwem.

 

Drugi dzień Konferencji rozpoczął się od niezwykle dynamicznego i ważnego merytorycznie wystąpienia Pawła Wąsowicza nt. zagadnień związanych z wdrażaniem dyrektywy ATEX USERS w szerszym kontekście konieczności zapewnienia bezpieczeństwa a także w odniesieniu do innych dyrektyw Nowego Podejścia, np. Maszynowej czy też Narzędziowej.

 

Następnie omówione zostały bardziej szczegółowo aspekty wdrożeń rozwiązań systemowych w oparciu o innowacyjne propozycje sprawdzone już w polskiej energetyce. Dotyczyły np. nowej generacji systemów tłumienia wybuchu HRD, systemu INSPECTOR Ex do nadzoru i eksploatacji urządzeń pracujących w strefach Ex, czy też finansowania wdrożeń z zakresu gospodarki olejowej.

 

Końcowym akcentem Konferencji stało się wystąpienie koordynatora ds. szkoleń Grzegorza Kulczykowskiego nt. szkoleń i sposobów budowania kompetencji w zakresie bezpieczeństwa  dostępnych w ofercie AKADEMII BEZPIECZEŃSTWA ASE.

 

Wyjątkowo udana, w ocenie uczestników, Konferencja ATEX Energo już teraz skłania do zaplanowania obecności na kolejnej edycji za rok – ZAPRASZAMY!Ireneusz Rogala
Red. Naczelny Magazynu EX

 


  

Relacja z IV edycji Konferencji „ATEX-ENERGO Bezpieczeństwo i technologie w Energetyce"

 

Zakończona w czwartek IV Konferencja poświęcona bezpieczeństwu w Energetyce, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień zagrożenia wybuchem, przyniosła szereg nowych akcentów. Właśnie na takim branżowym spotkaniu uwidaczniają się aktualne trendy, pokazują się nowości i weryfikowane są opinie na temat możliwości realizacji poszczególnych zadań.

 

Rozpoczęliśmy od słowa wprowadzającego wygłoszonego przez prezesa Grupy Technologicznej ASE, p. Dariusza Jachowicza wskazującego na konieczność i realizowanie stabilnego rozwoju w przemyśle w oparciu o wiedzę.

 

Pierwszy wykład dr Michała Górnego z GIG KD Barbara na temat aktualnych i planowanych zmian w zakresie regulacji ATEX w dość obszerny a jednocześnie skondensowany sposób przybliżył uczestnikom obszar regulacji prawnych. Wskazano również szereg powiązań instytucjonalnych, a także mapę drogową tego czego możemy spodziewać się w przyszłości w zakresie ATEXu. Na zakończenie wykładu uzyskaliśmy optymistyczne informacje o planach przetłumaczenia kilku norm istotnych z punktu widzenia instalacji i eksploatacji urządzeń w wykonaniu do stref Ex.

 

Drugie wystąpienie było przekrojowym przedstawieniem oceny aktualnego stanu realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w polskiej energetyce w oparciu o przekrojową wiedzę m. in. obiektową.

 

Kolejne wystąpienie to niezwykle interesujący i oczekiwany wykład p. Stanisława Nowaka z Grupy LOTOS S.A. nt. kwalifikacji, uprawnień, kompetencji obsługi, dozorów oraz eksploatacji urządzeń i systemów w strefach zagrożonych wybuchem.

 

Kontynuację tematu stanowiła premierowa prezentacja systemu wsparcia eksploatacji urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym o nazwie Inspector Ex, przyjęta z ogromnym zainteresowaniem. Przygotowany do wdrożeń system został zaprezentowany przez Grzegorza Czesnowskiego z firmy ASE. Była również możliwość fizycznego zapoznania się na stanowisku w sali prezentacji technicznych. Skorzystali z tego liczni uczestnicy Konferencji żywo zainteresowani szczegółami technicznymi i możliwościami wdrożeń.

 

W dalszym ciągu przedstawiono model wdrażania środków redukcji ryzyka w energetyce w odniesieniu do wymogów prawnych i koniecznych analiz bezpieczeństwa oraz ich wyników. Wykład klarownie prowadzony przez Pawła Wąsowicza, zobrazowany był typowymi przykładami z przemysłu.

 

Rozwinięciem szczegółowym tematu z kolei stała się prezentacja systemu wspomagania zarządzania środkami ochrony przeciwpożarowej o nazwie eStrażak, wygłoszona przez p. Konrada Ciebienia. Jest to sprawdzony w warunkach przemysłowych system wspierania decyzji i operacji, rozwijany aktualnie w ASE w nowym centrum kompetencyjnym, obecnie uruchamianym w Łodzi. Wielowymiarowe i kompleksowe podejście do zagadnienia powoduje, że dla takich obiektów jak elektrownie i elektrociepłownie może być on niezwykle przydatny w alokacji środków ochrony PPOŻ.

 

Następny cały blok poświecony zagadnieniom zarządzania ryzykiem i bezpieczeństwem otworzył wykład dr inż. Dariusza Gołębiewskiego z PZU. Cały ten blok wskazał na potrzebę strategicznego i systemowego podejścia do zarządzania bezpieczeństwem, a także unaocznił bezpośrednie powiązanie pomiędzy właściwie wykonywaną pracą menadżerską i inżynierską w zakresie redukcji ryzyka a wynikami finansowymi.  Zwieńczeniem tego bloku były dwa wystąpienia: p. Grzegorza Kulczykowskiego nt. systemowego podejścia do szkole i kompetencji w zakresie bezpieczeństwa oraz jedynej pani wśród wykładowców, Jolanty Stadnickiej nt. aktualizacji Dokumentu Zabezpieczenia Przed Wybuchem (DZPW). Oparte o praktykę wdrożeniową, wiele wizyt na obiektach, weryfikowanych metodycznie w dziale ekspertyz ASE, wystąpienie wzbudziło zainteresowanie wśród zebranych z uwagi na bliskie odniesienie do wymogów w każdym z zakładów.

 

Kolejny blok obejmował szereg wystąpień merytorycznych odnoszących się do wdrożeń technicznych z ciekawymi odniesieniami praktycznymi.

 

Drugi dzień rozpoczął się wspólnym wystąpieniem przedstawicieli ASE i FPM, tworzących Konsorcjum dla realizacji konkretnych działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa młynów. Scharakteryzowano w nim będący w toku w Energetyce cykl wdrażania środków redukcji ryzyka, na przykładzie wdrożeń wynikających z wniosków z analiz szczegółowych prowadzonych wspólnie dla zespołów młynowych. Potwierdzono zaangażowanie w prowadzonych pracach ze strony zakładów energetyki, a także różny stopień zaawansowania i efektywne drogi realizacji prac.

 

Duże zainteresowanie wzbudziły kolejne prezentacje szczegółowych rozwiązań, czy to systemów tłumienia wybuchu, czy identyfikacji zagrożeń na ciągach nawęglania, otwierając dyskusję na tematy techniczne, organizacyjne i formalne. Dyskusje były kontynuowane w kuluarach i w sali prezentacji technicznych o konkretnych zagadnieniach.

 

Ostatni blok wystąpień ogólnych zawierał podsumowanie w postaci kliku wystąpień technicznych, np. kompleksowego podejścia do przygotowania i wdrażania inwestycji w dostosowanie urządzeń elektrycznych do wymogów bezpieczeństwa przeciwwybuchowego, kompleksowych rozwiązań czyszczenia przemysłowego w obiektach energetyki. Zaprezentowano Centrum Uszczelnień Kablowych wraz z dostępnymi w nim rozwiązaniami technicznymi i wsparciem merytorycznym, a także wystąpienie nt. bezpieczeństwa urządzeń AKP na obiektach energetycznych.

 

Konferencja zakończyła się blokiem szkoleń merytorycznych, w których obok takich znanych jak szkolenie nt. DZPW, czy eksploatacji w strefach EX, znalazło się nowe szkolenie „Wprowadzenie do zarządzania bezpieczeństwem funkcjonalnym”, poprowadzone przez specjalistę ASE p. Rafała Frączka.

 

Temperatura dyskusji, możliwość spotkania w bardzo zróżnicowanym geograficznie i tematycznie gronie, możliwość zweryfikowania różnych pojęć, czy też zapoznania się z nowościami technicznymi lub rozwiązaniami znanymi do tej pory wyłącznie z drukowanych ulotek to wartości dla których opłaca się odwiedzić wiosną SOPOT i wziąć udział w ATEX ENERGO.  Zapraszamy za rok!

 

 

Ireneusz Rogala
Red. Naczelny Magazynu EX

 

 


 

Relacja z II edycji Konferencji „Strefy EX” – rwąca rzeka przybiera na sile!
 

Po raz czternasty odbyła się w Juracie Konferencja „Strefy EX”, tradycyjne spotkanie inżynierów i menedżerów z wiodących polskich zakładów, w których występuje zagrożenie wybuchem. Spotkanie owocne i inspirujące, na którym warto i w zasadzie trzeba być. Tym razem Konferencja miała nieco poszerzoną formułę – po sesji plenarnej wystąpienia prowadzone były w trzech równoległych sesjach warsztatowych poświęconych tematyce szczegółowej: zagrożeniom od atmosfer gazowych, zagrożeniom od atmosfer pyłowych oraz iskrobezpieczeństwu.

 

Spotkanie otworzył tradycyjnie prezes zarządu ASE p. Dariusz Jachowicz. Od poprzedniej Konferencji minęło półtora roku, a więc wiele spraw wymagało przedstawienia. W tym czasie firma ASE, wykupując 100% udziałów BIPRORAF-u, rozpoczęła pracę w formule grupy technologicznej. 

 

W pobliżu naszej firmy wybudowany został Stadion PGE ARENA, odbywały się mecze przed i w czasie EURO 2012. Powstał wielki kompleks wystawienniczo-kongresowy Targów Gdańskich. Przebudowana została całkowicie siedziba ASE, za co zespół projektantów i my jako inwestor zostaliśmy wyróżnieni w ogólnopolskim konkursie jako „Modernizacja roku”.  Do tych zmian doszło wykupienie kolejnego budynku dla wspomnianego BIPRORAF-u (aktualnie prowadzona jest jego modernizacja). 

 

Wspomniana w tytule „rwąca rzeka” dotyczy nieustannych zmian i uzupełnień w zakresie norm związanych z bezpieczeństwem przeciwwybuchowym, co zostało przedstawione w dwu pierwszych wystąpieniach. Jako pierwszy zabrał głos dr inż. Michał Górny – kierownik zakładu bezpieczeństwa przeciwwybuchowego w GIG KD „Barbara”, przewodniczący KT 64  w PKN – wskazując obszary nowości i zmian w ramach polskich norm. Rozwinięciem tematu był wykład Thorstena Arnholda – dyrektora ds. rozwoju firmy STAHL (jednocześnie aktywny członek TC31 w IEC) – wskazujący implikacje i zmiany na arenie światowej. Podsumowaniem tej części i wprowadzeniem do paneli tematycznych stał się wykład prof. Kazimierza Lebeckiego zawierający odesłanie do zarządzania bezpieczeństwem w przemyśle. 

 

Ze szczególnie dużym zainteresowaniem i odzewem spotkał się panel iskrobezpieczeństwa, niezwykle potrzebny i oczekiwany przez kadrę automatyków, poprowadzony przez dra inż. Bolesława Dudojcia z Akademii Morskiej w Gdyni, przy współpracy Łukasza Żylińskiego i Grzegorza Czesnowskiego z ASE. 

 

W czasie panelu poświęconego zagrożeniom od atmosfer pyłowych staraliśmy się wskazać ich specyfikę zarówno w obszarze zjawisk fizykochemicznych, jak i analizy zagrożeń od pyłów oraz sposobów radzenia sobie z nadmiernym ryzykiem. Uczestnicy mieli w tym przypadku okazję skorzystać z ogromnej wiedzy i doświadczenia praktycznego prof. K Lebeckiego, jak i z doświadczeń przedstawicieli działu ekspertyz ASE, a także brać udział w żywej dyskusji. Podsumowaniem tego panelu może być stwierdzenie prof. K. Lebeckiego, że w myśleniu o zagrożeniach wybuchem powinniśmy się uwolnić od „mentalności gazowej”, a także zaprezentowane szczegółowo rozwiązania techniczne i organizacyjne środków redukcji ryzyka związanego z pyłami wybuchowymi.  

 

Trzeci z paneli, związany z atmosferami gazowymi, zgromadził największą liczbę uczestników. Był przeglądem wiedzy w tym zakresie. Pokazano rozwiązania techniczne i aktualnie prowadzone prace, podsumowaniem zaś stał się wykład p. Anny Marasek nt. oprogramowania „E-strażak” służącego do zarządzania bezpieczeństwem pożarowym w takich obiektach, jak bazy paliw, stacje przesyłowe oraz inne obiekty, w których występują zagrożenia gazowe. 

 

Wieczorna Gala wręczenia tytułów Człowiek Roku redakcji „Magazynu Ex” w edycji 2011 zgromadziła ponownie wszystkich uczestników Konferencji w atmosferze już nieco mniej formalnej. W tym roku wyróżnienie postanowiliśmy przyznać osobom niezwykle aktywnym w swoich poczynaniach zawodowych. W dziedzinie przemysłu  wyróżniony został Jarosław Kamiński, prezes Orlen Automatyki, w dziedzinie zaś nauki – prof. Kazimierz Lebecki. Obydwaj panowie inspirowali  wielokrotnie nasze myślenie o bezpieczeństwie, a ich bogaty dorobek zawodowy stanowi istotny wkład w rozwój środowiska inżynierskiego i menedżerskiego związanego ze sprawami bezpieczeństwa. 

 

Drugi dzień Konferencji obfitował również w ciekawe wystąpienia i żywe dyskusje, co zdecydowanie potwierdza potrzebę tego typu zawodowych spotkań i wymiany doświadczeń oraz wiedzy. Ze szczególnym zainteresowaniem spotkał się wykład Pawła Wąsowicza z działu ekspertyz ASE nt. wzajemnych odniesień dyrektyw „Nowego Podejścia”, szczególnie dyrektywy maszynowej i dyrektyw ATEX. 

 

Od wielu lat uzupełnieniem Konferencji stały się szkolenia specjalistyczne, branżowo powiązane z tematyką spotkania. Podobnie było i w tym roku, gdy z okazji szkoleń skorzystało wielu uczestników podkreślających potrzebę pogłębienia wiedzy. Spotkanie było dobrą okazją do zapoznania się ze sprzętem i nowościami. Urok miejsca, przepiękna pogoda wczesnej jesieni i wspaniała atmosfera spotkania zachęcają do uczestnictwa w kolejnej edycji w roku przyszłym. Zapraszamy!  

 

 

Ireneusz Rogala
Red. Naczelny Magazynu EX