Konferencja Strefy Ex

wstecz
Relacja z XVIII edycji Konferencji „Strefy EX”.

XVIII Konferencja STREFY EX, która odbyła się w Sopocie 5-6 października miała, jak zwykle niepowtarzalny charakter.

Na konferencji w trakcie wykładów przedstawiane były informacje i wiedza o aktualnym stanie uregulowań prawnych i najnowsze rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, a także wskazania normatywne. W związku z tym istniała możliwość przedłużenia ważności certyfikatów szkolenia potwierdzające aktualność posiadanych kompetencji wiedzy bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat (poza opłatą konferencyjną).

Zagadnienia bezpieczeństwa, jako głównego czynnika zwiększania konkurencyjności naszych przedsiębiorstw przemysłowych, omawiane były w panelach tematycznych Konferencji STREFY Ex zarówno w postaci prezentacji, jak i forum dyskusji.

W tym roku położony był nacisk na efektywność ekonomiczną, spójność i wielowymiarowość działań związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem w powiązaniu z ochroną środowiska. Omówiono nowości oraz aktualne wyzwania stające przed naszymi zakładami przemysłowymi. Nowe Dyrektywy SEVESO i ATEX, nowe rozporządzenia i szereg nowych norm z dziedziny przeciwwybuchowości uzupełnione zostały o przykłady zastosowania i efektów wdrożenia bezpiecznych technologii.

 


 


Relacja z XVII edycji Konferencji „Strefy EX” – wiedza i praktyka.
 
„Bezpieczeństwo i eksploatacja urządzeń pracujących w przestrzeniach zagrożonych wybuchem oraz zarządzanie bezpieczeństwem
 

XVII Konferencja STREFY Ex w tym roku zdecydowanie przebiegała w kontekście praktycznych zastosowań wiedzy i dzielenia się nią w gronie specjalistów. Już na otwarciu Konferencji, w słowie wstępnym, prezes zarządu ASE Dariusz Jachowicz wskazał najbardziej praktyczny z aspektów bezpieczeństwa czyli rozmiary ryzyka strat finansowych, na przykładzie zakończonego postępowania w związku z katastrofą Deep Water Horizon na Zatoce Meksykańskiej z roku 2010. 

 

Najnowszy komunikat mówi o stratach realnych na poziomie ponad 50 mld $, co jest kwotą przytłaczającą - nawet dla największych światowych koncernów. I to jest jak najbardziej praktyczna przesłanka tego, aby się zadaniami bezpieczeństwa zajmować, aby inwestować w zapewnienie ich rzetelnego wypełniania i wdrażać procedury realnego utrzymania ryzyka na poziomie dopuszczalnym w ciągu całej eksploatacji naszych urządzeń i instalacji. 

 

Pierwszym wykładem dr inż. M. Górny z GIG KD Barbara wprowadził uczestników zarówno w zagadnienia nowej dyrektywy ATEX, jak i międzynarodowy kontekst realizacji zadań bezpieczeństwa przeciwwybuchowego. Wskazał również na coraz bardziej istotną rolę, swego rodzaju nowość w Polsce, a mianowicie zapewnienie bezpieczeństwa przeciwwybuchowego urządzeń nieelektrycznych. Temu zagadnieniu, w całości i w sposób szczegółowy z przykładami, poświęcił swoje wystąpienie przewodniczący IECEx dr inż. Thorsten Arnhold. Dzięki temu mieliśmy okazję bardzo dokładnie poznać podejście światowe, a jednocześnie mogliśmy ocenić nasze przygotowanie do tych zagadnień. Kolejne wystąpienie niemal całkowicie zmieniło rytm konferencji, ponieważ zaprezentowane zostały aspekty wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych w zapewnieniu bezpieczeństwa zakładów przemysłowych. Aspekty prawne i techniczne oraz organizacyjne omówił ekspert lotnictwa bezzałogowego p. Grzegorz Trzeciak. 

 

Przed podziałem na panele tematyczne mieliśmy okazję zapoznać się z aktualnymi pracami i doświadczeniami z wdrażania systemu Inspector-Ex dla wsparcia eksploatacji urządzeń w strefach zagrożonych wybuchem. Detekcja CO2 w praktyce to tytuł prezentacji, w której p. Krzysztof Poniatowski z Browaru Żywiec zaprezentował systemowe rozwiązanie dla realizacji rozległego systemu detekcji z wymogiem SIL 2 w zapewnieniu bezpieczeństwa. 

 

Wystąpienie Ireneusza Rogali nt. kultury bezpieczeństwa zamknęło klamrą tą część i wprowadziło do paneli szczegółowych: Bezpieczeństwo w strefach pyłowych , gazowych oraz zarządzanie bezpieczeństwem. Te panele specjalistyczne, gdzie można w grupie roboczej wysłuchać wystąpień i skomentować konkretne sprawy, są szczególnie ciekawe, a dyskusje często przenoszą się również na przerwy kawowe. 

 

Wieczorne spotkanie na uroczystej kolacji rozpoczęło się od niezwykle miłego akcentu, jakim stało się wręczenie dyplomów Człowiek Roku Magazynu Ex w edycji 2015. Tym razem laureatem w kategorii przemysł został wybrany p. dyr. Tomasz Cicherski z firmy Teknos Oliva. Taki wybór jest podkreśleniem determinacji w realizacji zadań bezpieczeństwa według modelu wypracowanego i wypróbowanego przez najlepszych. Poczynamy od audytu wstępnego ATEX, wskazujemy kolejne kroki realizacyjne, a następnie iteracyjnie weryfikujemy i uzupełniamy nasze wnioski i działania. Idąc taką drogą Teknos Oliva zrealizował program podstawowy bezpieczeństwa, a następnie uruchomił kolejne kroki wynikające z pogłębiającej się świadomości i wiedzy obiektowej, co zaskutkowało wdrożeniem podstawowej wersji systemu TSCom dla wsparcia zadań bezpieczeństwa. Trzeba podkreślać determinację i skuteczność oraz spójność podejmowanych działań.

 

W kategorii nauka tytuł Człowieka Roku Magazynu Ex edycji 2015 przyznano dr. inż. Bolesławowi Dudojć z Akademii Morskiej w Gdyni. Powodów dla wyboru tej osoby jest bardzo wiele, realizowane wspólnie prace, udział laureata w wielu naszych konferencjach, wsparcie jakiego udziela Magazynowi Ex, czy choćby recenzowanie książek przez nas wydawanych. Dr Dudojć jednocześnie jest autorem unikatowego programu i cyklu wykładów z zakresu iskrobezpieczeństwa realizowanego na uczelni. Wśród jego wychowanków, absolwentów Akademii Morskiej, znajdują pracownicy naszej firmy, a do wręczenia nagrody zaproszony został specjalnie jeden z nich - dyrektor techniczny ASE p. Grzegorz Czesnowski.

 

Wieczór ten miał jeszcze jedną miłą niespodziankę w postaci występu autorskiego znanego aktora sceny i filmu polskiego p. Artura Barcisia, który dzielił się różnymi wesołymi i ciekawymi aspektami swojego zawodu, dodatkowo przeplatając to kilkoma piosenkami. Spotkanie i możliwość bezpośredniego porozmawiania z „Czerepachem” z serialu Ranczo i zrobienia sobie wspólnego zdjęcia wzbudziło wiele pozytywnych emocji. 

 

Drugi dzień obrad to szereg bardzo praktycznych wystąpień zarówno w kontekście wymogów dyrektywy SEVESO, jak i wdrażania poszczególnych technologii i ich skuteczności. Bardzo ciekawą prezentację zrealizował Mariusz Sypuła, pokazując, na bazie realizacji poszczególnych funkcji bezpieczeństwa dla zbiorników magazynowych, podejście całościowe realizujące aspekty techniczne, organizacyjne i prawne w kontekście efektywności ekonomicznej. 

 

Klamrą zamykającą całą Konferencję stało się wystąpienie koordynatora Akademii Bezpieczeństwa ASE p. Grzegorza Kulczykowskiego, w którym, nawiązując do kultury bezpieczeństwa, wskazał on rolę i metody budowania kompetencji w zakresie bezpieczeństwa dla skuteczności jego zapewnienia.

 

Ireneusz Rogala
Red. Naczelny Magazynu EX

 


 

 

Relacja z XVI edycji Konferencji „Strefy EX” – Konferencja z charakterem!
 

Przyspieszający rozwój techniczny i technologiczny przemysłu pociąga za sobą nowe wyzwania i wyzwala nowe idee sprostania im, a główną przesłanką, jaka obecnie się wyłania dla środowisk inżynierskich jest wielowymiarowa współpraca i podejście systemowe. Tak podsumowałbym obrady i wykłady XVI Konferencji STREFY EX, która miała miejsce w dniach 9–10 października 2014 roku.
O tych przesłankach mówił w otwierającym wystąpieniu Prezes Zarządu ASE, Dariusz Jachowicz, wskazując na wynikający z tego rozwój struktury i oferty ASE dla przemysłu.

 

Znaczenia Konferencji STREFY EX dowodzą wystąpienia przedstawicieli światowych i krajowych gremiów normalizacyjnych. W swoim wykładzie przedstawiciel KDB GIG dr inż. Michał Górny przedstawił aktualny stan prac normalizacyjnych w Polsce, a także implikacje nowelizacji dyrektywy ATEX 2014/34/UE – wprowadzenia nowej dyrektywy (pisaliśmy o tym w poprzednim numerze „Magazynu Ex”).

 

Wystąpienie prof. Thorstena Arnholda, Przewodniczącego TC31 IEC, pozwoliło zapoznać się z aktualnym stanem normalizacji światowej w zakresie bezpieczeństwa przeciwwybuchowego oraz podstawowymi informacjami na temat schematu IECEx dynamicznie rozszerzającego swoje wpływy w światowym przemyśle. Pierwszy blok wystąpień zamknął wykład wygłoszony przez dyr. Grzegorza Błędowskiego z Grupy LOTOS na temat zapewnienia ciągłości produkcji jako elementu zarządzania ryzykiem w Grupie LOTOS.

 

Po pierwszym bloku wykładowym nastąpiła miła uroczystość wręczenia nagród Człowiek Roku 2014 przyznawanych przez redakcję „Magazynu Ex”. Tegoroczni laureaci nieco zaskoczeni nominacjami z całą pewnością zasługują poprzez swoje zaangażowanie w promocję wiedzy i w konkretne działania na rzecz czy to swoich macierzystych zakładów, czy też środowiska naukowo-technicznego na takie wyróżnienie. W dziedzinie nauki tytuł Człowieka Roku otrzymał dr inż. Michał Górny, kierownik pracowni bezpieczeństwa przeciwwybuchowego KDB GIG. Pan Michał od wielu lat realizuje bardzo szeroki wachlarz działań i aktywności, wielokrotnie uczestniczył w naszych Konferencjach i publikował na łamach „Magazynu Ex”, wiele dobrego dla polskiego przemysłu wnosi też jego aktywność w gremiach międzynarodowych. Liczymy na dalszą energiczną i owocną działalność Laureata.

 

Tytułu Człowiek Roku edycji 2014 w dziedzinie przemysłu przyznany został Grzegorzowi Błędowskiemu – dyrektorowi ds. techniki z Grupy LOTOS. Rekomendacja dla Laureata wynika z jego osiągnięć zawodowych we wdrażaniu systematyki bezpieczeństwa we własnym zakładzie oraz z otwartości na dzielenie się swoimi doświadczeniami i wiedzą ze środowiskiem inżynierskim w Polsce. Dyrektor G. Błędowski wielokrotnie pokazywał na Konferencjach branżowych (również naszych), jak efektywnie wdrażać systemowe podejście do zapewnienia bezpieczeństwa w eksploatacji dużych i złożonych systemów technicznych w wymagających warunkach technologicznych i organizacyjnych. Potrzebujemy takiego właśnie otwierania się na budowanie środowisk inżynierskich i wymianę doświadczeń – stąd między innymi pojawiła się rekomendacja dla takiej osoby i postawy.

 

Kolejny blok wystąpień stanowiły zagadnienia systemowe i eksploatacyjne. Rozwinięciem wykładów z pierwszego bloku było wystąpienie Grzegorza Czesnowskiego z ASE na temat nowej edycji normy PN-EN 60070-17: 2014 odnoszącej się do eksploatacji urządzeń w strefach zagrożonych wybuchem. Zostało to uzupełnione świetną prezentacją systemu Inspector-Ex wspomagającego te zadania właśnie w świetle nowej normy i doświadczeń eksploatacyjnych z przemysłu.Kolejny zaś wykład zrealizowany przez Grzegorza Pettke, wiceprezesa PRS, wprowadził uczestników w obszar zagadnień zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego i przeciwwybuchowego w branży OFF SHORE (w niniejszym numerze „Magazynu Ex” publikujemy poświęcony temu tematowi artykuł tego autora). 

 

Z dużym zainteresowaniem spotkały się po południu trzy równoległe sesje panelowe poświęcone szczegółowym zagadnieniom zapewnienia bezpieczeństwa: STREFY GAZOWE, STREFY PYŁOWE i ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM. Ich istotę najlepiej oddaje aktywne uczestnictwo, trzeba bowiem być w tym miejscu, aby zaczerpnąć z całego bogactwa merytorycznego tych sesji – z jednej strony wysłuchać wykładów, a z drugiej mieć możliwość zadania szczegółowego pytania i wysłuchania dyskusji, czasami burzliwych, a zawsze inspirujących. 

 

W trakcie tych sesji panelowych omówiono piętnaście tematów szczegółowych, a czasu jak zwykle podczas takich spotkań wciąż było zbyt mało. Szereg wystąpień w drugim dniu Konferencji miało odniesienie praktyczne. Rozpoczęliśmy od nowości w naszych konferencjach – wystąpienia p. Małgorzaty Chmielewskiej na temat realizacji społecznych zadań przez firmę ASE. Ilość tych zagadnień i zrealizowanych różnego rodzaju inicjatyw, od technicznych i sportowych poprzez kulturalne i wsparcie dla dzieci i młodzieży, zaskakuje, kiedy spojrzy się na to zagadnienie tak przekrojowo, jak zaproponowała Prelegentka. Miłym akcentem, obrazującym obecność ASE w sferze społecznej, było np. zdjęcie autorki wystąpienia z aktualnym mistrzem świata w kolarstwie – Michałem Kwiatkowskim – wykonane na jednej z imprez wspieranych przez ASE.

 

Z wielkim zainteresowaniem spotkały się w czasie Konferencji wystąpienia na temat praktycznych aspektów wdrażania dyrektywy ATEX USERS i systemu iNET realizującego nowatorską koncepcję detekcji gazów toksycznych i wybuchowych dla detektorów przenośnych. Całościowe ujęcie zadań zapewnienia bezpieczeństwa obiektów takich, jak parki zbiorników magazynowych, przedstawił szef zespołu zajmującego się tymi zagadnieniami – Mariusz Sypuła.

 

Wystąpienia techniczne zostały niejako podsumowane przez Grzegorza Kulczykowskiego, koordynatora Akademii Bezpieczeństwa ASE, który zaprezentował dotychczasowe osiągnięcia, plany i nowe zamierzenia oraz kompleksową ofertę szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i techniki przeciwwybuchowej. Bezpośrednim przełożeniem praktycznym tego wystąpienia było zaproponowanie szkoleń dla zgłoszonych wcześniej uczestników.

 

 

Ireneusz Rogala
Red. Naczelny Magazynu EX

 


 

Relacja z XV edycji Konferencji „Strefy EX” – Konferencja z charakterem!
 

Tegoroczna  XV Konferencja STREFY EX, która odbyła się w Sopocie w dniach 09-10 października miała, jak zwykle niepowtarzalny charakter.

 

Dzięki zaproszonym gościom z całego polskiego przemysłu oraz  dość licznemu gronu ekspertów i naukowców z zagranicy Konferencja STREFY EX od lat ma charakter wielowymiarowy i międzynarodowy.  W tym roku mieliśmy okazję gościć nowo wybranego przewodniczącego Komitetu normalizacyjnego TC31 IEC - Vice Prezesa firmy R. STAHL  p. Thorstena Arnholda, polskich reprezentantów w komitetach IEC ds. przeciwwybuchowości i ds. zjawisk związanych z elektrycznością statyczną, odpowiednio p. Dr inż.  Michała Górnego i Dr inż. Jan Marię Kowalskiego.

 

Obecność ekspertów z różnych dziedzin dała okazję do pozyskania wiedzy na najwyższym poziomie i to zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej.

 

Otwierający blok wykładów rozpoczął dr inż. Michał Górny z GIG z wykładem nt. zagadnień powiązanych z eksploatacją urządzeń w strefach Ex. To stanowiło świetne wprowadzenie dla Grzegorza Czesnowskiego, Dyrektora Technicznego ASE, do przedstawienia koncepcji, zalet i praktycznych aspektów wynikających z wdrożenia systemu Inspector Ex.

 

Przed kolejnym wykładem tego bloku odbyła się tradycyjna uroczystość wręczenia dyplomów CZŁOWIEK ROKU Redakcji Magazynu EX. W obecnej edycji przyznano trzy takie honorowe wyróżnienia. Za całokształt działań i osiągnięć tytuł CZŁOWIEKA ROKU  otrzymał prof. Paweł Krzystolik z GIG. W dziedzinie nauki tytuł CZŁOWIEKA ROKU powędrował do dr inż. Jana Marii Kowalskiego z IPO. Z wielką radością po raz pierwszy przyznaliśmy tytuł człowieka roku  osobie z zagranicy, Vice Prezesowi firmy R. STAHL, panu profesorowi Thorstenowi Arnholdowi.  

 

Blok wystąpień zamknął świetny wykład p. dr Agnieszki Gajek z CIOP, z tematyką odnoszącą się do dyrektywy SEVESO, niejako sprowokowany przez nasze doświadczenia współpracy  z przemysłem.Po pierwszym bloku obrady i wystąpienia podzielone zostały na trzy równoległe panele tematyczne: bezpieczeństwo w strefach pyłowych, bezpieczeństwo w strefach gazowych, zarządzanie bezpieczeństwem funkcjonalnym.

 

Należy podkreślić znakomitą atmosferę spotkania oraz wyjątkową możliwość skonsultowania przekrojowo skomplikowanych zagadnień związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w gronie praktyków i autorytetów naukowych. Sopot przywitał uczestników tak piękną pogodą, że wielu z nas nie miało najmniejszej ochoty wyjeżdżać.  Biorąc pod uwagę  atmosferę oraz zawartość merytoryczną 

 

 

Ireneusz Rogala
Red. Naczelny Magazynu EX

 

 


 

Relacja z XIV edycji Konferencji „Strefy EX” – rwąca rzeka przybiera na sile!
 

Po raz czternasty odbyła się w Juracie Konferencja „Strefy EX”, tradycyjne spotkanie inżynierów i menedżerów z wiodących polskich zakładów, w których występuje zagrożenie wybuchem. Spotkanie owocne i inspirujące, na którym warto i w zasadzie trzeba być. Tym razem Konferencja miała nieco poszerzoną formułę – po sesji plenarnej wystąpienia prowadzone były w trzech równoległych sesjach warsztatowych poświęconych tematyce szczegółowej: zagrożeniom od atmosfer gazowych, zagrożeniom od atmosfer pyłowych oraz iskrobezpieczeństwu.

 

Spotkanie otworzył tradycyjnie prezes zarządu ASE p. Dariusz Jachowicz. Od poprzedniej Konferencji minęło półtora roku, a więc wiele spraw wymagało przedstawienia. W tym czasie firma ASE, wykupując 100% udziałów BIPRORAF-u, rozpoczęła pracę w formule grupy technologicznej. 

 

W pobliżu naszej firmy wybudowany został Stadion PGE ARENA, odbywały się mecze przed i w czasie EURO 2012. Powstał wielki kompleks wystawienniczo-kongresowy Targów Gdańskich. Przebudowana została całkowicie siedziba ASE, za co zespół projektantów i my jako inwestor zostaliśmy wyróżnieni w ogólnopolskim konkursie jako „Modernizacja roku”.  Do tych zmian doszło wykupienie kolejnego budynku dla wspomnianego BIPRORAF-u (aktualnie prowadzona jest jego modernizacja). 

 

Wspomniana w tytule „rwąca rzeka” dotyczy nieustannych zmian i uzupełnień w zakresie norm związanych z bezpieczeństwem przeciwwybuchowym, co zostało przedstawione w dwu pierwszych wystąpieniach. Jako pierwszy zabrał głos dr inż. Michał Górny – kierownik zakładu bezpieczeństwa przeciwwybuchowego w GIG KD „Barbara”, przewodniczący KT 64  w PKN – wskazując obszary nowości i zmian w ramach polskich norm. Rozwinięciem tematu był wykład Thorstena Arnholda – dyrektora ds. rozwoju firmy STAHL (jednocześnie aktywny członek TC31 w IEC) – wskazujący implikacje i zmiany na arenie światowej. Podsumowaniem tej części i wprowadzeniem do paneli tematycznych stał się wykład prof. Kazimierza Lebeckiego zawierający odesłanie do zarządzania bezpieczeństwem w przemyśle. 

 

Ze szczególnie dużym zainteresowaniem i odzewem spotkał się panel iskrobezpieczeństwa, niezwykle potrzebny i oczekiwany przez kadrę automatyków, poprowadzony przez dra inż. Bolesława Dudojcia z Akademii Morskiej w Gdyni, przy współpracy Łukasza Żylińskiego i Grzegorza Czesnowskiego z ASE. 

 

W czasie panelu poświęconego zagrożeniom od atmosfer pyłowych staraliśmy się wskazać ich specyfikę zarówno w obszarze zjawisk fizykochemicznych, jak i analizy zagrożeń od pyłów oraz sposobów radzenia sobie z nadmiernym ryzykiem. Uczestnicy mieli w tym przypadku okazję skorzystać z ogromnej wiedzy i doświadczenia praktycznego prof. K Lebeckiego, jak i z doświadczeń przedstawicieli działu ekspertyz ASE, a także brać udział w żywej dyskusji. Podsumowaniem tego panelu może być stwierdzenie prof. K. Lebeckiego, że w myśleniu o zagrożeniach wybuchem powinniśmy się uwolnić od „mentalności gazowej”, a także zaprezentowane szczegółowo rozwiązania techniczne i organizacyjne środków redukcji ryzyka związanego z pyłami wybuchowymi.  

 

Trzeci z paneli, związany z atmosferami gazowymi, zgromadził największą liczbę uczestników. Był przeglądem wiedzy w tym zakresie. Pokazano rozwiązania techniczne i aktualnie prowadzone prace, podsumowaniem zaś stał się wykład p. Anny Marasek nt. oprogramowania „E-strażak” służącego do zarządzania bezpieczeństwem pożarowym w takich obiektach, jak bazy paliw, stacje przesyłowe oraz inne obiekty, w których występują zagrożenia gazowe. 

 

Wieczorna Gala wręczenia tytułów Człowiek Roku redakcji „Magazynu Ex” w edycji 2011 zgromadziła ponownie wszystkich uczestników Konferencji w atmosferze już nieco mniej formalnej. W tym roku wyróżnienie postanowiliśmy przyznać osobom niezwykle aktywnym w swoich poczynaniach zawodowych. W dziedzinie przemysłu  wyróżniony został Jarosław Kamiński, prezes Orlen Automatyki, w dziedzinie zaś nauki – prof. Kazimierz Lebecki. Obydwaj panowie inspirowali  wielokrotnie nasze myślenie o bezpieczeństwie, a ich bogaty dorobek zawodowy stanowi istotny wkład w rozwój środowiska inżynierskiego i menedżerskiego związanego ze sprawami bezpieczeństwa. 

 

Drugi dzień Konferencji obfitował również w ciekawe wystąpienia i żywe dyskusje, co zdecydowanie potwierdza potrzebę tego typu zawodowych spotkań i wymiany doświadczeń oraz wiedzy. Ze szczególnym zainteresowaniem spotkał się wykład Pawła Wąsowicza z działu ekspertyz ASE nt. wzajemnych odniesień dyrektyw „Nowego Podejścia”, szczególnie dyrektywy maszynowej i dyrektyw ATEX. 

 

Od wielu lat uzupełnieniem Konferencji stały się szkolenia specjalistyczne, branżowo powiązane z tematyką spotkania. Podobnie było i w tym roku, gdy z okazji szkoleń skorzystało wielu uczestników podkreślających potrzebę pogłębienia wiedzy. Spotkanie było dobrą okazją do zapoznania się ze sprzętem i nowościami. Urok miejsca, przepiękna pogoda wczesnej jesieni i wspaniała atmosfera spotkania zachęcają do uczestnictwa w kolejnej edycji w roku przyszłym. Zapraszamy!  

 

 

Ireneusz Rogala
Red. Naczelny Magazynu EX

 

 


 

Relacja z XIII edycji Konferencji „Strefy EX” – rwąca rzeka przybiera na sile!
 

XIII Konferencja STREFY EX , jako kontynuacja spotkań od tak wielu lat, przyniosła jak zwykle nowe wyzwania. W tym roku Konferencja dzięki dwóm angielskojęzycznym wykładowcom nabrała charakteru spotkania międzynarodowego. Z pierwszym wykładem wystąpił Thorsten Arnhold z TC31 IEC pokazując szczegóły nowych schematów IEC w zakresie EX. Warto było osobiście wysłuchać co nowego i w jakiej mierze czeka nas w tym zakresie w kontekście rynku światowego oraz zachodzących procesów globalizacji. 

 

Zagadnienia nowości w zakresie normalizacji, regulacji prawnych i normatywnych oraz ich implementacji w praktyce przejawiły się w kilku  wykładach począwszy od przewodniczącego KT64 p. Wojciecha Kwiatkowskiego z GIGu, przez wykład p. Stanisława Nowaka z Grupy Lotos w zakresie doboru i stosowania urządzeń nieelektrycznych, a w drugim dniu wykład p. Piotra Madeja z KDB GIG nt. wentylacji w strefach EX. Z dużym zainteresowaniem spotkały się również wykłady ilustrujące praktyczne aplikacje w strefach EX, rozwiązania całościowe i projektowe oraz zupełnie nowe możliwości transponowane do Polski dla nowych inwestycji lub modernizacji.

 

Drugi, interesujący wykład w j. angielskim wygłosił Roy Silvan z amerykańskiej firmy ENDURO z HUSTON w Texasie, prezentujący cały program kompozytowych, niemetalowych koryt kablowych – dedykowanych do zastosowań w szczególnie agresywnych środowiskach fabryk chemicznych lub trudnych warunków morskich. 

 

W tegorocznej edycji Konferencji STREFY EX wręczono już po raz trzeci dyplomy Człowieka Roku redakcji Magazynu EX, będące wyrazem uznania dla osób w szczególny sposób zaangażowanych w szerzenie wiedzy oraz współpracę z naszą redakcją, czy też firmą ASE. Laureatami tegorocznej edycji w kategorii przemysł został p. Roman Stadnicki z tarnowskiego oddziału SITPChem, były pracownik Zakładów Azotowych w Tarnowie. W kategorii nauka laureatem został prof. Andrzej W. Sowa z Politechniki Białostockiej, specjalizujący się w technice wysokich napięć oraz ochronie przeciwprzepięciowej i odgromowej. Osoby te znane są z publikacji w Magazynie EX, a także licznych wystąpień na Konferencjach organizowanych przez różne środowiska techniczne i naukowe oraz działalności społecznej w organizacjach inżynierskich.  


W bieżącym roku Redakcja postanowiła również uhonorować trzecią osobę tytułem Człowieka Roku za całokształt dokonań w zakresie bezpieczeństwa technicznego i przeciwwybuchowego. Takie wyróżnienie ma stanowić wyraz uznania dla całości zasług danej osoby – mamy w środowisku wiele osób ze szczególnymi dokonaniami i zaangażowaniem długoletnim w promocję bezpieczeństwa. Jako pierwszemu, tytuł Człowieka Roku za całokształt dokonań, zaproponowaliśmy prof. Jerzemu Frączkowi z Politechniki Śląskiej. Uroczyste wręczenie dyplomu z przyczyn niezależnych zostało przeniesione na inny termin, prawdopodobnie na Targi ENERGETAB w Bielsku Białej. 

 

Pewnego rodzaju podsumowaniem stał się wykład nt. systematyki ekspertyz i konsultingu oraz szkoleń z zakresu Dyrektyw ATEX i tematyki pokrewnej zaprezentowany przez piszącego ten tekst oraz nowego koordynatora ds. szkoleń Akademii Bezpieczeństwa ASE p. Grzegorza Kulczykowskiego. Dopełnieniem Konferencji już tradycyjnie są właśnie szkolenia z zakresu bezpieczeństwa, w których jak zwykle udział wzięło kilkadziesiąt osób. 


Wiosna nad morzem zawsze stanowi dobre tło dla intensywnego wysiłku związanego z bogatym programem Konferencji. Teraz czas na praktyczne aplikacje zdobywanej wiedzy, wdrożenia i inwestycje, aby spotkać się ponownie za rok.

 

 

Ireneusz Rogala
Red. Naczelny Magazynu EX

 

 


 

Relacja z XII edycji Konferencji:
 
XIII Konferencja STREFY EX, jako kontynuacja spotkań od tak wielu lat, przyniosła jak zwykle nowe wyzwania.W tym roku Konferencja dzięki dwóm angielskojęzycznym wykładowcom nabrała charakteru spotkania międzynarodowego. Z pierwszym wykładem wystąpił Thorsten Arnhold z TC31 IEC pokazując szczegóły nowych schematów IEC w zakresie EX. O tej tematyce pisaliśmy kilkukrotnie na łamach Magazynu EX, między innymi w najnowszym numerze znajduje się obszerny artykuł dr Michała Górnego z GIGu. Jednak warto było osobiście wysłuchać co nowego i w jakiej mierze czeka nas w tym zakresie w kontekście rynku światowego oraz zachodzących procesów globalizacji. 

Zagadnienia nowości w zakresie normalizacji, regulacji prawnych i normatywnych oraz ich implementacji w praktyce przejawiły się w kilku wykładach począwszy od przewodniczącego KT64 p. Wojciecha Kwiatkowskiego z GIGu, przez wykład p. Stanisława Nowaka z Grupy Lotos w zakresie doboru i stosowania urządzeń nieelektrycznych, a w drugim dniu wykład p. Piotra Madeja z KDB GIG nt. wentylacji w strefach EX. Z dużym zainteresowaniem spotkały sie również wykłady ilustrujące praktyczne aplikacje w strefach EX, rozwiązania całościowe i projektowe oraz zupełnie nowe możliwości transponowane do Polski dla nowych inwestycji lub modernizacji.
 
Drugi, interesujący wykład w j. angielskim wygłosił Roy Silvan z amerykańskiej firmy ENDURO z HUSTON w Texasie, prezentujący cały program kompozytowych, niemetalowych koryt kablowych - dedykowanych do zastosowań w szczególnie agresywnych środowiskach fabryk chemicznych lub trudnych warunków morskich.
 
W tegorocznej edycji Konferencji STREFY EX wręczono już po raz trzeci dyplomy Człowieka Roku redakcji Magazynu EX, będące wyrazem uznania dla osób w szczególny sposób zaangażowanych w szerzenie wiedzy oraz współpracę z naszą redakcją, czy też firmą ASE. Laureatami tegorocznej edycji w kategorii przemysł został p. Roman Stadnicki z tarnowskiego oddziału SITPChem, były pracownik Zakładów Azotowych w Tarnowie. W kategorii nauka laureatem został prof. Andrzej W. Sowa z Politechniki Białostockiej, specjalizujący się w technice wysokich napięć oraz ochronie przeciwprzepięciowej i odgromowej. Osoby te znane są z publikacji w Magazynie EX, a także licznych wystąpień na Konferencjach organizowanych przez różne środowiska techniczne i naukowe oraz działalności społecznej w organizacjach inżynierskich.
 
W bieżącym roku Redakcja postanowiła również uhonorować trzecią osobę tytułem Człowieka Roku za całokształt dokonań w zakresie bezpieczeństwa technicznego i przeciwwybuchowego. Takie wyróżnienie ma stanowić wyraz uznania dla całości zasług danej osoby - mamy w środowisku wiele osób ze szczególnymi dokonaniami i zaangażowaniem długoletnim w promocję bezpieczeństwa. Jako pierwszemu, tytuł Człowieka Roku za całokształt dokonań, zaproponowaliśmy prof. Jerzemu Frączkowi z Politechniki Śląskiej. Uroczyste wręczenie dyplomu z przyczyn niezależnych zostało przeniesione na inny termin, prawdopodobnie na Targi ENERGETAB w Bielsku Białej.
 
Pewnego rodzaju podsumowaniem stał się wykład nt. systematyki ekspertyz i konsultingu oraz szkoleń z zakresu Dyrektyw ATEX i tematyki pokrewnej zaprezentowany przez piszącego ten tekst oraz nowego koordynatora ds. szkoleń Akademii Bezpieczeństwa ASE p. Grzegorza Kulczykowskiego. Dopełnieniem Konferencji już tradycyjnie są właśnie szkolenia z zakresu bezpieczeństwa, w których jak zwykle udział wzięło kilkadziesiąt osób. 

Wiosna nad morzem zawsze stanowi dobre tło dla intensywnego wysiłku związanego z bogatym programem Konferencji. Teraz czas na praktyczne aplikacje zdobywanej wiedzy, wdrożenia i inwestycje, aby spotkać się ponownie za rok.
 
 

Ireneusz Rogala
Red. Naczelny Magazynu EX

 

 


 

Relacja z IX edycji Konferencji  „Strefy EX” - aktualny stan wiedzy o bezpieczeństwie w strefach zagrożonych wybuchem  - w pigułce!

IX edycja Konferencji „Strefy Ex - Bezpieczeństwo i eksploatacja urządzeń elektrycznych i automatyki pracujących w przestrzeniach zagrożonych wybuchem zgodnie z wymaganiami UE” zorganizowana przez ASE, tradycyjnie na wiosnę, w Juracie zakończona!
 

Konferencja ta była wyjątkowa pod wieloma względami. Po raz pierwszy odbywała się ona w warunkach wyraźnego ożywienia gospodarczego i dawało się to odczuć po temperaturze niektórych dyskusji. Zaproponowano także dość przekrojowy zestaw tematów w sesji wykładowej, a swoimi wiadomościami zechciały się podzielić osoby o uznanej pozycji w naszej branży, zarówno z kraju jak i z zagranicy. Program Konferencji był wyjątkowo bogaty i bardzo intensywny, co wymagało znacznego wysiłku i zaangażowania od uczestników, jednak niemal wszyscy z nich, właśnie z tego powodu, wyrażali zadowolenie. 

Zrealizowana formuła Konferencji była wielkim wyzwaniem dla organizatorów. Obok sesji czysto wykładowej była także sala z osobnymi stanowiskami tematycznymi i warsztatową wystawą sprzętu. Większość uczestników była zadowolona z dodatkowej możliwości skorzystania z bezpośrednich kontaktów merytorycznych, w zakresie interesujących ich tematów szczegółowych. Rozszerzenie dla zainteresowanych programu Konferencji o szkolenie podstawowe ATEX stało się dla wielu osób dobrym sposobem na podsumowanie i uporządkowanie wiedzy – oraz uzyskanie certyfikatu poświadczającego zrealizowanie konkretnego programu szkoleniowego. 

Patronem medialnym imprezy był Magazyn Ex, który właśnie na  Konferencji, był dopiero co zaprezentowany szerzej naszym przyjaciołom z przemysłu. Rola Magazynu Ex, jako środka wymiany i publikacji aktualnych informacji oraz danych z zakresu bezpieczeństwa, była często podnoszona przez uczestników i wyraźnie się zaznaczyła. 

Z naszych rozmów z gośćmi i z atmosfery spotkania w Juracie wynosimy, iż IX Konferencja spełniła w znacznej mierze pokładane w niej oczekiwania i zapewne będzie rozwijana w kierunku praktycznego podejścia do spraw wdrożeń i regulacji. 

Aby przypomnieć uczestnikom, a przybliżyć zainteresowanym, którzy nie mogli być obecni, atmosferę panującą podczas Konferencji zapraszamy do obejrzenia naszej galerii zdjęć.
 

Ireneusz Rogala
Red. Naczelny Magazynu EX