Klaster Technologii Wodorowych i Czystych Technologii Węglowych

wstecz

 

Relacja z IV edycji Konferencji Zarządzanie Bezpieczeństwem Funkcjonalnym 
 
IV Konferencja naukowo-techniczna "Zarządzanie Bezpieczeństwem Funkcjonalnym" stała się okazją do zapoznania się z aktualnym stanem wiedzy z zakresu bezpieczeństwa oraz istotnymi zagadnieniami i wyzwaniami, jakie stoją przed kadrą zarządzającą zakładami przemysłowymi, a także kadrą inżynierską. Do wsparcia Konferencji zaprosiliśmy partnerów z przemysłu i nauki z kraju i zagranicy. Dzięki temu IV Konferencja stanowiła unikalną okazję do zapoznania się z aktualnym stanem wiedzy oraz możliwościami i praktyką wdrożeń w realiach przemysłu polskiego i europejskiego.

  

Ireneusz Rogala
Red. Naczelny Magazynu EX

 


 

 

Relacja z III edycji Konferencji Zarządzanie Bezpieczeństwem Funkcjonalnym 
 
W dniach 18-19 kwietnia 2012r, pięć lat po poprzedniej edycji, odbyła się III Naukowo-Techniczna Konferencja "Zarządzanie Bezpieczeństwem Funkcjonalnym" - zorganizowana przez ASE, przy współpracy Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. Konferencję wsparło pięciu partnerów z przemysłu: Grupa LOTOS, Emerson Process Management, SIEMENS i Astor, oraz UDT, a wydarzenie swoim patronatem objął Główny Inspektor Ochrony Środowiska.

Niemal sto osób z całej Polski, z różnych branż i obszarów zastosowania wiedzy o bezpieczeństwie funkcjonalnym z wielkim zainteresowaniem i zaangażowaniem uczestniczyło w wykładach i dyskusjach plenarnych czy kuluarowych.

W wystąpieniu otwierającym obrady Prezes Zarządu ASE pan Dariusz Jachowicz, witając gości, przypomniał perspektywę czasową Konferencji, pokazał rozwój firmy, a spośród ważnych aspektów wydarzenia podkreślił wagę zagadnienia komunikacji. Pierwszy blok wykładowy pozwolił uczestnikom zapoznać się z zakresem zagadnień merytorycznych omawianych na Konferencji w odniesieniu do przemysłu procesowego, maszynowego i zagadnień diagnostyki w zastosowaniach do zarządzania bezpieczeństwem. Drugi blok wystąpień wskazywał odniesienia do zastosowań w przemyśle, z uzupełnieniem o część powiązaną z ubezpieczeniami. Kolejne bloki pozwalały zaznajomić się ze szczegółowymi aspektami zastosowań, aż do uproszczonego (opartego na praktyce) modelu wdrożeń rozwiązań bezpieczeństwa funkcjonalnego i efektów ekonomicznych.

Konferencja zyskała również wymiar międzynarodowy, dzięki obecności gości ze Szwecji prezentujących wspólnie z przedstawicielem ASE zagadnienia bezpieczeństwa funkcjonalnego w konkretnym rozwiązaniu, tj. w pomiarach radarowych na dużych zbiornikach magazynowych. Pokazano z jednej strony problem (na bazie katastrofy w Buncefield), z drugiej zaś jego rozwiązanie praktyczne, z odniesieniem do wiedzy merytorycznej. Kolejnym szczególnie ciekawym, wartym przywołania wystąpieniem był wykład Dyrektora ds. Techniki z Grupy LOTOS Grzegorza Błędowskiego, który zaprezentował wiele ciekawych i efektywnie wdrożonych zadań z zakresu zarządzania bezpieczeństwem, jak również wskazał dalsze obszary zainteresowań i prac rozwojowych możliwych w oparciu o bezpieczeństwo funkcjonalne.

Patronat Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska i wystąpienie Naczelnika Wydziału Zapobiegania Poważnym Awariom Pawła Dadasiewicza, nt. zmian w dyrektywie SEVESO II w istotny sposób wskazały zapotrzebowanie na wiedzę z zakresu bezpieczeństwa funkcjonalnego i zarządzania bezpieczeństwem w zakładach dużego i zwiększonego ryzyka.

Wszyscy uczestnicy podkreślali, iż Konferencja była niezmiernie potrzebna oraz spełniła oczekiwania , a także powinna być kontynuowana w latach następnych. Dlatego już dziś zapraszamy na kontynuację za rok, o programie i terminach będziemy informować na bieżąco.

Dla wszystkich zainteresowanych będziemy starali się zaprezentować niniejszą tematykę na łamach Magazynu Ex. W przygotowaniu znajduje również się monografia tematyczna pod redakcją prof. Kazimierza T. Kosmowskiego, pt. Podstawy Bezpieczeństwa Funkcjonalnego w Przemyśle. Powinna ona trafić na rynek jeszcze przed wakacjami. W swoim wystąpieniu, uczestniczący w obradach prof. Kazimierz Lebecki, recenzujący tę monografię podkreślił, że będzie to pozycja bazowa na najbliższe lata dla dziedziny wiedzy jaką się zajmujemy.

W tym miejscu jako organizatorzy chcemy podziękować za zaangażowanie wszystkim przybyłym uczestnikom obrad, partnerom z przemysłu, szczególnie Wiceprezesowi Grupy LOTOS panu Markowi Sokołowskiem oraz Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska panu Andrzejowi Jagusiewiczowi za objęcie Konferencji patronatem honorowym. Osobne podziękowania należą się kadrze naukowej nadającej szczególną rangę Konferencji w tym profesorom: Kazimierzowi Kosmowskiemu z Politechniki Gdańskiej, Kazimierzowi Lebeckiemu z Głównego Instytutu Górnictwa, Maciejowi Kościelnemu z Politechniki Warszawskiej oraz dr. Markowi Dźwiarkowi z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy.

  

Ireneusz Rogala
Red. Naczelny Magazynu EX

  


 

Relacja z II edycji Konferencji Zarządzanie Bezpieczeństwem Funkcjonalnym 
 
II Konferencję Zarządzanie Bezpieczeństwem Funkcjonalnym można uznać za niezwykle ważne i inspirujące wydarzenie dla środowiska polskiego przemysłu i polskiej nauki o bezpieczeństwie. Licznie zgromadzeni goście mieli okazję po raz drugi w przekrojowy sposób zapoznać się z aktualnym stanem wiedzy oraz praktyki na poziomie krajowym, europejskim i światowym. Realizowane obecnie w Polsce inwestycje, zwłaszcza te największe czy też mogące mieć wpływ na środowisko naturalne i bezpieczeństwo ludzi, powinny być i w znacznej mierze są wykonywane z uwzględnieniem oraz wykorzystaniem wiedzy i zasad bezpieczeństwa funkcjonalnego. Z tego powodu do Polski trafia know-how i coraz więcej praktycznych rozwiązań wykonanych w oparciu o zasady BF.

 

Na II Konferencji w Juracie organizatorzy zaproponowali zestaw referatów, który powinien pozwolić na skuteczne wdrażanie w polskich zakładach pracy technologii i projektów wykonanych względnieniem Bezpieczeństwa Funkcjonalnego.

 

Obecni byli przedstawiciele nauki z wiodących ośrodków w Polsce, przedstawiciele najbardziej zaawansowanych polskich zakładów przemysłowych, przedstawiciele biur projektowych krajowych i Zagranicznych.

 

Główną myśl konferencji – czyli innowacyjność i bezpieczeństwo – zobrazowano w bardzo wielu wymiarach, w tym w wymiarze praktycznym, prezentując osiągnięcia wdrożeniowe najbardziej Zaawansowanych w tym zakresie polskich zakładów produkcyjnych np. ORLENu. Większość Uczestników Konferencji wskazywała właśnie na ten aspekt praktyczny jako kierunek, w jakim należy koncentrować wysiłki promujące bezpieczeństwo funkcjonalne jako sposób osiągania przewagi rynkowej nad konkurencją w warunkach rynku globalnego.

 

Istotnym uzupełnieniem Konferencji stała się, przedstawiona po raz pierwszy szerszemu gremium, monografia pod redakcją prof. Kazimierza Kosmowskiego pt. „Functional Safety Management in Critical Systems”. Publikacja w j. angielskim z pewnością jest mocnym akcentem otwierającym nasz rynek na świat, jak również pozwalającą docenić zagranicznym partnerom polskie środowisko związane z bezpieczeństwem. Mamy nadzieję, że zgodnie z deklaracjami autorów, co najmniej kilka z jej rozdziałów uda się zaprezentować na łamach Magazynu Ex sukcesywnie w roku 2008. Monografia „Functional Safety Management in Critical Systems” będzie również dostępna do nabycia u organizatorów.

 

Tematyka Konferencji bardzo dobrze wpisuje się w aktualne działania UE, zwłaszcza w obszarze innowacyjności dla bezpieczeństwa, ale ciągle jeszcze stanowi nowość dla większości z dużych polskich zakładów przemysłowych. Niemniej w stosunku do I - szej konferencji z roku 2004 widać ogromny postęp i zaangażowanie oraz zapotrzebowanie na nowości, na wiedzę i nowoczesne szkolenia nt. bezpieczeństwa funkcjonalnego. Większość z Uczestników bardzo pozytywnie oceniła swój udział i przydatność Konferencji w codziennej pracy zawodowej, zgłaszając przy tym wiele konstruktywnych sugestii i uwag.

 

Wszystkim, którzy przyczynili się do powodzenia Konferencji poprzez efektywną, rzetelną i konstruktywną współpracę serdecznie dziękujemy.

  

Ireneusz Rogala
Red. Naczelny Magazynu EX